MAKSUD GOLONGAN B40 M40 &T20

MAKSUD GOLONGAN B40 M40 & T20

MAKSUD GOLONGAN B40 M40 & T20

Apa yang di maksud kan dengan Golongan B40 M40 dan T20?

Istilah-istilah ini digunakan oleh kerajaan untuk membahagikan rakyat Malaysia kepada kumpulan atau golongan berdasarkan pendapatan isi rumah*.

B40, M40 dan T20 adalah masing-masing singkatan kepada Bottom 40%, Middle 40% dan Top 20%. % (peratus) dalam istilah ini merujuk kepada nisbah bilangan isi rumah dalam setiap kumpulan berbanding jumlah keseluruhan bilangan isi rumah (household) di Malaysia (yang mewakili keseluruhan penduduk Malaysia).

Nak tahu tentang BANTUAN PRIHATIN NASIONAL 2.0: PERMOHONAN BARU,KADAR BANTUAN & TARIKH BAYARAN

Untuk menentukan julat pendapatan bagi setiap kumpulan, setiap isi rumah di senaraikan mengikut pendapatan, bermula dengan isi rumah yang berpendapatan paling tinggi diletakkan di kedudukan paling atas sehinggalah isi rumah yang berpendapatan paling rendah di kedudukan paling bawah.

Kemudian barulah jumlah isi rumah ini dibahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian 20% paling atas, 40% pertengahan dan 40% paling bawah.

Maksudnya, pendapatan isi rumah bulanan penengah bagi kumpulan terendah 40% (B40), kumpulan pertengahan 40% (M40) dan kumpulan tertinggi 20% (T20).

Ini adalah hasil daripada kaji selidik Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (PPIR & KA) oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.

Kajian PPIR & KA dikendalikan 2 kali setiap lima tahun dan pada masa ini Jabatan Perangkaan Malaysia sedang mengendalikan kajian ini di seluruh negara.

KENALI KONSEP & ISTILAH ISI RUMAH,PENERIMA PENDAPATAN,PENDAPATAN ISI RUMAH,PENDAPATAN PENENGAH ISI RUMAH & PENDAPATAN PURATA ISI RUMAH

ISI RUMAH: Seseorang atau sekumpulan orang (berkaitan atau tidak berkaitan) yang biasanya hidup bersama di tempat tinggal dan membuat peruntukan (perbelanjaan) untuk keperluan makanan dan lain-lain keperluan bersama. Pada tahun 2016, saiz purata isi rumah Malaysia ialah 4.1 orang.

PENERIMA PENDAPATAN: Ahli isi rumah yang menerima pendapatan dalam tempoh masa rujukan kajian, serta dengan sekurang-kurangnya satu penerima pendapatan. Pada 2016, purata penerima pendapatan di Malaysia adalah 1.8 orang.

PENDAPATAN ISI RUMAH: Pendapatan keseluruhan yang diperoleh oleh ahli isi rumah, sama ada secara tunai atau jenis, dan boleh dirujuk sebagai pendapatan kasar. Pada tahun 2016, purata pendapatan purata bulanan di Malaysia ialah RM5,228 dan RM6,958.

PENDAPATAN PENENGAH ISI RUMAH: Adalah pendapatan pendapatan “pertengahan” dalam pelbagai pendapatan isi rumah, diatur dari rendah ke tinggi. Sebagai contoh, di Taman Bintang, terdapat lima pendapatan isi rumah iaitu RM5,000, RM10,000, RM15,000, RM20,000, dan RM25,000; Pendapatan isi rumah median ialah RM15,000. penengahan digunakan kerana ia mewakili kawasan yang lebih tepat daripada nombor purata.

PENDAPATAN PURATA ISI RUMAH : Adalah nombor pendapatan “purata” di mana semua pendapatan isi rumah ditambah dan dibahagikan dengan bilangan isi rumah.

MAKSUD GOLONGAN B40 M40 & T20

DEFINISI KUMPULAN PENDAPATAN B40,M40 & T20

Siapa golongan B40, siapa golongan M40 dan siapa pula golongan T20 di Malaysia? Takrif isi rumah mengikut kumpulan pendapatan T20, M40 dan B40 yang diguna pakai di Malaysia adalah seperti berikut:

B40 (Bottom 40%)

B40 ialah golongan berpendapatan rendah.

B40 merujuk kepada 40% penduduk Malaysia yang berada pada kedudukan paling bawah dari aspek pendapatan isi rumah (berpendapatan terendah).

Baca tentang CARA BUAT SEMAKAN BSH 2020

Isi rumah yang tergolong dalam kumpulan B40 ialah yang berpendapatan bulanan kurang daripada RM4,850.**

Kumpulan isi rumah B40 juga merangkumi isi rumah Miskin dan Miskin Tegar. Isi rumah Miskin adalah kelompok yang berpendapatan kurang daripada paras nilai Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) nasional, manakala Isi rumah Miskin Tegar adalah kumpulan yang berpendapatan kurang daripada paras PGK makanan.

Nilai purata PGK nasional ialah RM2,208 sebulan manakala purata nilai PGK makanan adalah RM1,038 sebulan.

B40 merupakan golongan sasar kepada sebahagian besar program-program bantuan kerajaan seperti Bantuan Sara Hidup Rakyat BSH, skim kesihatan PeKa B40, skim takaful mySalam dan subsidi bil elektrik (miskin dan miskin tegar sahaja).

Baca tentang CARA PEMBAYARAN BSH 2020

M40 (Middle 40%)

M40 ialah golongan berpendapatan sederhana.

M40 merujuk kepada 40% penduduk Malaysia yang berada pada kedudukan pertengahan dari aspek pendapatan isi rumah (berpendapatan pertengahan).

Mereka yang termasuk dalam golongan M40 ialah yang berpendapatan isi rumah di antara RM4,850 hingga RM10,959 sebulan.**

T20 (Top 20%)

T20 ialah golongan berpendapatan tinggi.

T20 merujuk kepada 20% isi rumah di Malaysia yang berada pada kedudukan teratas dari aspek pendapatan isi rumah (berpendapatan tertinggi).

Isi rumah yang tergolong dalam M40 ialah yang berpendapatan bulanan RM10,960 atau lebih.**

Diharap info mengenai definisi B40, M40 dan T20 ini menjawab persoalan apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan pendapatan B40, M40 dan T20 yang sering disebut-sebut oleh para menteri dan media massa.

* Isi Rumah ditakrifkan sebagai seseorang atau sekumpulan orang yang bersaudara atau orang yang tidak bersaudara yang biasanya tinggal bersama dan membuat peruntukan yang sama untuk makan dan keperluan hidup yang lain.

** Had pendapatan kumpulan isi rumah adalah berdasarkan kepada Laporan Survei Pendapatan Isi Rumah & Kemudahan Asas 2019. Jumlah pendapatan bagi setiap gologan akan berubah setiap tahun bergantung kepada pertumbuhan ekonomi.

Leave a Comment