PERMOHONAN PROGRAM AGROPRENEUR MUDA  MAFI 2022

PERMOHONAN PROGRAM AGROPRENEUR MUDA  MAFI 2022

PROGRAM  AGROPRENEUR MUDA

 

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MOA) telah mewujudkan satu program bagi membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro yang dinamakan Program Agropreneur Muda.

 

APA ITU PROGRAM AGROPRENEUR MUDA 

Program ini diwujudkan melalui perlaksananaan Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11) bagi menggalakkan penglibatan kepada golongan muda yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun sahaja di dalam bidang pertanian.

Melalui program ini, kerajaan mahu menggalakkan golongan muda terlibat dalam sektor keusahawanan agro melalui semua aktiviti dalam rantaian nilai sektor pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, industri asas tani termasuk pemasaran, khidmat sokongan dan agropelancongan.

Antara objektif program ini diwujudkan adalah untuk:

 • Menarik golongan muda yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun untuk menceburi bidang pertanian.
 • Mengubah persepsi golongan muda terhadap sektor pertanian sebagai salah sebuah industri yang berdaya maju.
 • Meningkatkan pendapatan agropreneur muda melalui peningkatan produktiviti pengeluaran, kualiti, teknologi dan inovasi serta pasaran yang kompetitif.
 • Menjadikan industri agromakanan sebagai bidang kerjaya masa depan yang menjana pendapatan selaras dengan Dasar Agromakanan Negara (2011 – 2020)

Agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang terlibat dalam Program Agropreneur Muda ini ialah Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan Malaysia, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA), Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS), Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM), Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Jabatan Perkhidmatan Veterinar,  Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM), Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA), Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA),

Antara 4 sektor utama di dalam Program Agropreneur Muda ini iaitu:

 • Tanaman
 • Perikanan
 • Ternakan
 • Industri Asas Tani

Bagi tahun 2020, permohonan bagi Program Agropreneur Muda dibuka dalam tiga fasa iaitu:

 • Fasa 1: 1 – 31 Januari 2020
 • Fasa 2: 1 – 31 Mei 2020 (dilanjutkan sehingga 15 Jun 2020)
 • Fasa 3:1 – 30 September 2020

 

KADAR BANTUAN PROGRAM AGROPRENEUR MUDA

Bantuan dan inisiatif kepada golongan muda berumur 40 tahun ke bawah sehingga RM20,000,

 

KATEGORI PROGRAM

 1. Projek Permulaan

Belum memulakan projek.

Telah menjalankan projek kurang dari tempoh setahun atau masih belum mencapai sasaran pengeluaran secara optimum.

Mendapat sokongan teknikal daripada Jabatan/Agensi di bawah MOA.

 1. Projek Pengembangan

Projek sedia ada melebihi tempoh setahun beroperasi.

Projek berdaya maju dan sesuai untuk penambahan kapasiti bagi pembesaran.

Mendapat sokongan teknikal daripada Jabatan/Agensi di bawah MOA.

 

JENIS BANTUAN YANG DITAWARKAN

Terdapat 3 jenis bantuan yang ditawarkan melalui Program Agropreneur Muda ini iaitu:

 

Geran Agropreneur Muda (GAM)

GAM ialah bantuan daripada kerajaan kepada agropreneur muda bagi membantu mereka meminimakan impak kewangan dalam menjalankan perniagaan.

Geran ini diberi dalam bentuk barangan dengan nilai maksima RM20,000.00 setiap individu dan ianya tidak perlu dibayar balik.

Matlamat pemberian geran ini ialah dapat memberi impak dalam jangka masa panjang dari aspek perniagaan dan faedah ekonomi kepada penerima geran.

Senarai pakej GAM ini boleh dilihat DISINI

 

PAKEJ PEMBIAYAAN

Pakej Pembiayaan diberikan dengan kadar keuntungan sebanyak dua peratus (2%) setahun bagi pembesaran projek pertanian yang telah beroperasi sekurang-kurangnya satu tahun.

Had maksimum pembiayaan telah ditetapkan melalui agensi pembiayaan seperti:

(i) Agrobank: Pembiayaan sehingga RM50,000 hingga RM200,000 bagi setiap projek.

(ii) TEKUN Nasional: Pembiayaan sehingga RM 50,000 bagi setiap projek.

 

KHIDMAT NASIHAT TEKNIKAL DAN LATIHAN

Khidmat nasihat teknikal dan latihan secara intensif yang bersesuaian akan dilaksanakan melalui program-program yang dijalankan oleh jabatan/agensi atau syarikat yang dilantik oleh MOA berkaitan dengan projek yang dijalankan.

 

SYARAT KELAYAKAN

Syarat-syarat bagi melayakkan para pemohon dalam menyertai Program Agropreneur Muda adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Pemohon mestilah berumur di antara 18 hingga 40 tahun.
 • Pemohon boleh membaca, mengira, dan menulis.
 • Pemohon yang baru memulakan projek WAJIB mengikuti program latihan teknikal yang dianjurkan oleh jabatan/agensi di bawah MOA atau yang diiktiraf oleh MOA.
 • Pemohon memiliki Sijil/Diploma/Ijazah dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau Institut Latihan di bawah MOA berkaitan projek pertanian boleh dipertimbangkan untuk dikecualikan daripada mengikuti program latihan teknikal.
 • Keutamaan kepada individu yang mempunyai kemudahan tanah atau premis sedia ada.

Terdapat syarat tambahan bagi permohonan GAM iaitu pemohon yang telah menjalankan projek kurang dari tempoh setahun atau masih belum mencapai sasaran pengeluaran secara optimum, sokongan teknikal daripada Jabatan/Agensi pembimbing di bawah MOA adalah diperlukan dan boleh dipertimbangkan untuk dikecualikan daripada mengikuti program latihan teknikal. Setiap pemohon layak menerima GAM sekali seumur hidup sahaja.

Bagi Pakej Pembiayan pula, terdapat syarat tambahan permohonan Pakej Pembiayaan iaitu:

 • Projek sedia ada telah melebihi tempoh setahun beroperasi.
 • Projek berdaya maju dan sesuai untuk penambahan kapasiti bagi pembesaran.
 • Mendapat sokongan teknikal daripada jabatan/agensi pembimbing dan agensi pembiayaan.

 

CARA UNTUK MEMOHON

Golongan belia yang layak perlu membuat permohonan di Pejabat Jabatan/Agensi Daerah di bawah MOA, MAFI (Negeri Sabah) dan MOARE (Negeri Sarawak) atau Negeri (bagi agensi yang tidak mempunyai pejabat di daerah) yang terdekat dengan melengkapkan dokumen-dokumen berikut :

 • Borang UAM 01/14 (pin. 1/16) beserta salinan kad pengenalan dan gambar berukuran pasport.
 • Kertas Rancangan Perniagaan yang lengkap.
 • Borang permohonan pembiayaan Agrobank atau TEKUN Nasional (bagi permohonan kategori Projek Pengembangan) atau
 • Menyertakan sijil latihan/kursus berkaitan projek (bagi permohonan kategori Projek Permulaan).

 

Carta alir permohonan GAM boleh dilihat DISINI manakala carta alir permohonan Pakej Pembiayaan boleh dilihat DISINI

 

MUAT TURUN BORANG  AGROPRENEUR MUDA ONLINE

Sila muat turun Borang

 

PROSEDUR KELULUSAN ATAU PENOLAKAN

Terdapat beberapa prosedur untuk permohonan ini sama ada diluluskan atau ditolak iaitu:

 • Permohonan GAM berserta dokumen-dokumen yang lengkap dari Jabatan/Agensi Ibu Pejabat akan dikemukakan kepada pihak UAM, MOA untuk kelulusan atau penolakan sesuatu permohonan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Geran & Pembiayaan Program Agropreneur Muda dan Mesyuarat Jawatankuasa Kelulusan Program Agropreneur Muda.
 • Dokumen Tawaran Kelulusan berserta Surat Aku Janji serta Borang Penilaian Sebutharga Pembekalan akan dikemukakan kepada pemohon yang berjaya melalui Jabatan/Agensi.
 • Bagi permohonan Pakej Pembiayaan, dokumen-dokumen yang lengkap daripada TEKUN/Agrobank Peringkat Cawangan akan dikemukakan kepada pihak TEKUN/Agrobank Peringkat Ibu Pejabat untuk kelulusan atau penolakan sesuatu permohonan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan Agensi Pembiaya.
 • Hanya peserta yang lulus sahaja akan dihubungi dan diberi Surat Kelulusan melalui jabatan/agensi pembimbing yang berkaitan.

 

PELAKSANAAN GAM DAN PAKEJ PEMBIAYAAN

Setelah permohonan pemohon diluluskan, berikut merupakan pelaksanaan bagi GAM:

 • Surat Aku Janji – Borang UAM 2/18 dan Borang Penilaian Sebutharga Pembekalan – Borang UAM 06/17 (pin. 1/18) hendaklah dikembalikan dalam tempoh sah laku berserta tiga sebutharga yang lengkap (SSM/MOF) yang disahkan oleh Jabatan/Agensi Daerah/Negeri. Bagi syarikat yang mengenakan cukai, Surat Pendaftaran SST perlu dilampirkan bersama dan disahkan oleh jabatan/agensi yang terlibat.
 • Selepas itu, Jabatan/Agensi peringkat daerah bertanggungjawab menguruskan bantuan kepada pemohon GAM yang akan diselaraskan oleh jabatan/agensi Ibu Pejabat masing-masing.
 • Bagi perolehan GAM, peruntukan akan disalurkan kepada pembekal secara terus berkaitan projek yang diluluskan melalui agensi pembayar iaitu Agrobank.
 • Program khidmat nasihat dan latihan akan diselaraskan di peringkat negeri mengikut jadual berkala sedia ada yang telah diatur oleh jabatan/agensi sepanjang tahun.

Bagi pembiayaan pula, beberapa langkah pelaksanaan Pakej Pembiayaan akan dilakukan seperti berikut:

 • Pengeluaran wang adalah secara berperingkat mengikut kemajuan projek dan mestilah disokong berdasarkan dokumen yang sah.
 • Jumlah pembiayaan yang diluluskan akan terus disalurkan ke akaun pemohon bagi pembiayaan di bawah TEKUN. Manakala bagi pembiayaan di bawah Agrobank, bayaran bagi pembekalan akan disalurkan ke akaun pembekal.
 • Pembiayaan semula melalui TEKUN atau Pembiayaan Tambahan melalui Agrobank adalah dibenarkan untuk kali kedua hanya untuk satu projek yang sama dengan syarat bayaran pembiayaan terdahulu mempunyai rekod bayaran yang baik bagi tempoh dua belas bulan.
 • Tempoh penangguhan bayaran (Grace Period) diberikan bagi projek sehingga dua belas bulan dari tarikh pertama pengeluraan berjaya dilakukan.
 • Pelaksanaan pembiayaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat sedia ada yang ditetapkan oleh TEKUN Nasional dan Agrobank.

 

MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN

Bagi yang berminat dan ingin mengajukan pertanyaan atau maklumat lanjut, anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi pihak kementerian melalui:

Laman web : www.moa.gov.my

Emel : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/AgroyouthMOA/

Twitter : @agroyouthmoa

Instagram : @agroyouthmoa

Tags: #APA ITU PROGRAM AGROPRENEUR MUDA #CARA UNTUK MEMOHON GERAN AGROPRENEUR MUDA #Geran Agropreneur Muda (GAM) #JENIS BANTUAN YANG DITAWARKAN #KADAR BANTUAN PROGRAM AGROPRENEUR MUDA #KATEGORI PROGRAM #PAKEJ PEMBIAYAAN #PERMOHONAN PROGRAM  AGROPRENEUR MUDA  MAFI 2022

author
Author: 
  Pemilik KekandaMemey.com
  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN RAYUAN BKSS
  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN RAYUAN BKSS   Ramai yang ingin tahu status permohonan rayuan
  SEMAKAN STATUS PEMBAYARAN BKSS(Check Bila Bayaran Dikreditkan)
  SEMAKAN STATUS PEMBAYARAN BKSS(Check Bila Bayaran Dikreditkan)   Bantuan Tunai BKSS 6.0 –
  PERMOHONAN & SEMAKAN BANTUAN BKSS BUJANG RM500
  PERMOHONAN & SEMAKAN BANTUAN BKSS BUJANG RM500(BKSS 6.0)   APA ITU BANTUAN BKSS
  PERMOHONAN GERAN KHAS PRIHATIN SECARA ONLINE
  PERMOHONAN GERAN KHAS PRIHATIN SECARA ONLINE Permohonan Geran Khas Prihatin untuk perniagaan mikro
  1. author

   Mohd ariffin bin sari2 tahun ago

   Assalammualaikum….dan salam sejahtera.
   Saya baru bermula dalam industri pertanian tanaman sayuran dan ingin memohon bantuan dan rancangan dari pihak kerajaan.

   Reply
  2. author

   Phan Ji Wei2 tahun ago

   Does an individual have to be a trainee under this program in order to register as a new candidate?

   Reply

  Leave a reply "PERMOHONAN PROGRAM AGROPRENEUR MUDA  MAFI 2022"